• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Фактори

Слънчевата радиация достига до земната повърхност в следните форми – пряка, отразена и дифузна.

Факторите, определящи количеството приета и отразена слънчева радиация от единица земна площ са три групи:

1. Астрономически – положение на слънцето във всеки момент от деня и годината, възможно почти абсолютно точно да се възпроизведе с известни, повече или по-малко сложни уравнения;

2. Физикогеографски  (непроменяеми за конкретен земен обект) – географска широчина, дължина, надморска височина и ъгъл на разположение спрямо хоризонта;

3. Метеорологични – прозрачност на атмосферата (хоризонтална и вертикална видимост), вид и количество на облачността, температура на въздуха, точка на оросяване или относителна влажност; скорост и посока на вятъра, вид и количество на валежа, отражателна способност (албедо) и др.

Влиянието на последната група от фактори при превръщането на слънчевата енергия в електричество и/или топлина е разнопосочно, но взаимно свързано и е сложна функция на наличието и степента на изразеност на силите, обуславящи метеорологичното време над конкретен район от земната повърхност. Негативно е влиянието на намалената видимост, високата температура, високата относителна влажност, значителната или плътна облачност и нейният вид, вида и и количеството на валежа. Може да се каже, че наличието на вятър със скорост под 20 м/с е позитивно заради охлаждащия му ефект.

Климатичното съобразяване на тази група фактори е важен етап при проектирането на фотоволтаични централиили поставянето на отделна група панели за добив на електричество или топлина от слънцето. Така може донякъде да се отчете наличието на денонощен и месечен ход в тяхната реализация. За съжаление предположението, че атмосферата ще запази средното си състояние в близките десетина години (времето за възвръщане на вложените инвестиции) е невярно. Динамиката на атмосферните процеси днес, приемана или не за глобално затопляне, е друга. За това възможността за количествена оценка на  реалният денонощен, седмичен, месечен  и многогодишен ход на тези параметри чрез свръхкраткосрочно, средносрочно и дългосрочното им прогнозиране ще става все по – съществена.

Рей Консултинг ООД има възможност, чрез сложен математически алгоритъм, да преизчислим стойностите на почти всички метеорологични параметри над всяка точка от България, за всеки час. Базата ни от данни съдържа тези сведения за период от повече от 30 години. Собственият ни математически модел (Model Output Statistics – MOS) позволява предсказване на тези параметри час по час до няколко денонощия напред. Индексът RAY пък ни дава възможност за прогноза на средноденонощните им реализации ден по ден до година напред.

С таблици и графики можем да демонстрираме част от нашите способности за оценка и прогноза на влиянието на облачността върху количеството пряка слънчева радиация, попадаща върху единица хоризонтална повърхност за точка с географски координати 42.65 градуса северна ширина, 23.38 градуса източна дължина и надморска височина 550 м (гр. София).

Очевиден е изводът, че съобразяването на енергопроизводството на фотоволтаичните централи (същото се отнася и за ветропарковете) с очакваното развитие на метеорологичното време е от съществена важност за оценка на ефективността им.