• office@ray.bg
  • Дългосрочни метеорологични прогнози

Слънчев потенциал

Физико-математичен одит на „слънчевия” потенциал на Вашето място

Увод

Във връзка с изграждането и експлоатацията на слънчеви електроцентрали на територията на Република България предлагаме способ за осигуряване на данни за броя часове със слънчево греене за територии (пунктове, точки), в които обикновено не се извършват метеорологични наблюдения или ако има такива те са епизодични.

Хипотези:

1. Часовете със слънчево греене (SUNNY HOURSза конкретен ден от годината са функция, зависеща от броя часове между изгрева, залеза на Слънцето (астрономичен параметър) и количество на общата облачност (метеорологичен параметър).

2. SUNNY HOURS е константна величина за географските характеристики на конкретното място.

Подход:

1. Количеството на общата облачност се класифицира  съгласно нормите на ICAO:

– между 0-2 бала – „CLEAR“;

– между 3-5 бала  – „SCATT“;

– между 6-7 бала  – „BROKN“;

–                8 бала  – „OVERC“ ( пълно покритие или мъгла).

2. За определяне на количеството на общата облачност е разработен физико-математичен модел, който извършва т.н. „усвояване” на метеорологични данни от съседни метеорологични станции, от вертикално сондиране на атмосферата, от глобални числени хидродинамични модели и от дълги климатични редове.

3. Астрономичният параметър в модела се въвежда за всеки  ден от конкретната година от астрономичен справочник.

Приложимост:

Построеният модел напълно адекватно описва климатичните характеристики на полето на общата облачност над територията на България.

Единствените външни параметри на модела за извършване на метеорологичен одит на слънчевия потенциал на избрано място са географските координатина мястото – дължина, широчина и надморска височина.

Използването на модела спестява финансов и човешки ресурс за закупуване, разставяне на скъпо струваща метеорологична апаратура и организация на наблюденията (охрана, извършване, събиране, обработка на данните и др.).

Моделът предлага дългосрочно предсказване (ден по ден до 12 месеца напред) на средното ежедневно количество на облачността и/или броя на часовете със слънчево греене.